Privacy Verklaring Rebalancing Nederland

Rebalancing Nederland is op 02-07-2002 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is gevestigd te Nieuwegein. Rebalancing Nederland is een vereniging met het doel om Rebalancing onder de aandacht te brengen in de publieke opinie.

Rebalancing Nederland gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Binnen de vereniging kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun taak of functie, toegang toe moeten hebben. De vereniging zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Rebalancing Nederland verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken.

Rebalancing Nederland respecteert de privacy van al haar leden en donateurs, de abonnees op de digitale nieuwsbrief, de deelnemers aan evenementen en workshops alsook de gebruikers van de website en social media. De vereniging draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link vanaf de website van Rebalancing Nederland bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacy verklaringen aan te klikken.

Leden en donateurs

Als u zich aanmeldt als basis lid, basisPlus lid, aspirant lid, of donateur van onze vereniging, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over verenigingsnieuws, onze bijeenkomsten en activiteiten. E‑mailadressen van leden en donateurs komen op de verzendlijst voor de nieuwsbrief indien deze keuze wordt geselecteerd op het inschrijfformulier.

Evenementen en workshops

Verder verkrijgen we uw persoonsgegevens als u zich aanmeldt voor een evenement of workshop. E-mailadressen van workshopdeelnemers en bezoekers van onze evenementen worden toegevoegd aan de verzendlijst van de nieuwsbrief indien deze keuze wordt geselecteerd op het aanmeldformulier.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief via de link op onze website www.rebalancing-nederland.nl Uw e-mailadres wordt automatisch aan de verzendlijst van de nieuwsbrief toegevoegd. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van verenigingsnieuws, onze bijeenkomsten en activiteiten. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden (opt-out). Uw e-mailadres wordt dan automatisch van de verzendlijst verwijderd.

Social media

Op Facebook kunt zich aanmelden onze bedrijfspagina te volgen en/of om lid te worden van de Facebookgroep van Rebalancing Nederland. Zowel de vereniging Rebalancing Nederland als de leden van de Facebook groep kunnen op deze pagina informatie delen. Indien Rebalancing Nederland de intentie heeft de leden van de Facebook pagina middels een persoonlijk bericht te willen benaderen, dan zal zij hierover vooraf berichten, waarbij u gerechtigd bent te reageren dat u niet benaderd wenst te worden. Daarnaast kunt u te allen tijde zelf de keuze maken om de groep te verlaten of de bedrijfspagina niet langer te volgen.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij de wet of een rechterlijke uitspraak ons daartoe verplicht, u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of als de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze vereniging.

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze in de administratie zijn opgenomen en worden gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap, na deelname aan een evenement of workshop dan wel na het stopzetten van de nieuwsbrief uit de administratie worden verwijderd. Voor informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht geldt een langere (wettelijke) bewaartermijn, namelijk zeven jaar.

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te laten overdragen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via het secretariaat van de vereniging.

Rebalancing Nederland

maart 2021